Ana Konular

- Aydınlatılmış Onam, Hukuki ve Bilimsel Önemi
- Hasta Hakları Ve Hekim Sorumluluğu-Hukuksal       
   Boyutu
- Türkiye’ de Hasta Haklarında Alınan Yol
- İnsan hakları perspektifinden hasta hakları
- Sağlık Hukuku
- Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları
- Tıbbi hatalar, Malpraktis ve hekim sorumluluğu
- Hasta Hakları Araştırmaları
- Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda
  Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi
- Sağlık Bakımının Gizliliği Ve Mahremiyeti
- Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları:
- Hasta Güvenliği, Uluslararası Hasta Güvenliği
   Hedefleri ve Hasta Hakları
- Hasta Odaklı Bakım ve Kaliteli Sağlık Bakımında
   Hasta Hakları
- Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları
- Sağlık Politikaları Ve Değişimlerin Hasta Hakları
   Üzerindeki Rolü,
- Hasta Haklarında Mevzuat
- Araştırma Ve Tıp Etiği
- Sağlık Hukukunda Araştırmalar
- Halk Sağlığı Uygulamalarında Yasal Boyut
- E-Health Uygulamalarına hukuksal yaklaşım
- Altenatif ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının hukuksal
  açıdan değerlendirilmesi
- Biyomedikal Etik Sorunlar ve Hasta Hakları
- Organ transplantasyonu ve Tıbbi etik
- Hastane Etik Komitelerin Hasta Hakları Üzerindeki
  Etkileri
- Hasta Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel
  Yöntemler
- Dinsel İnanışlar Ve Hasta Hakları
- Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri
- Dünya da Hasta Hakları Uygulamaları
- Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları ve
  Hasta Hakları
- Tıbbi Etik ve Hasta Hakları,
- Sağlık Okuryazarlığı ve Hasta Hakları
- Genetik, Tıbbi Bilimler, Sağlık Sigortası Ve Hasta
  Hakları İlişkisi
- Hasta Hakları ve Akreditasyon