Ana Konular

 1. Aydınlatılmış Onam, Hukuki Ve Bilimsel Önemi
 2. Hasta Hakları Ve Hekim Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu
 3. Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde Türkiye’de Hasta Haklarında Alınan Yol 
 4. İnsan Hakları Perspektifinden Hasta Hakları
 5. Sağlık Hukuku
 6. Hekim Ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları
 7. Tıbbi Hatalar, Malpraktis Ve Hekim Sorumluluğu
 8. Malpraktis Ve Kurumsal Sorumluluk
 9. Hasta Hakları Araştırmaları 
 10. Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmede Ki Önemi
 11. Sağlık Bakımının Gizliliği Ve Mahremiyeti 
 12. Özel Hasta Grupları Ve Hasta Hakları:
 13. Hasta Güvenliği, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefileri Ve Hasta Hakları
 14. Hasta Odaklı Bakım Ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları 
 15. Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları
 16. Sağlık Politikaları Ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü, 
 17. Hasta Haklarında Mevzuat
 18. Araştırma Ve Tıp Etiği
 19. Sağlık Hukukunda Araştırmalar
 20. Halk Sağlığı Uygulamalarında Yasal Boyut
 21. E-Health Uygulamalarına Hukuksal Yaklaşım
 22. Altenatif Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının  Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi
 23. Biyomedikal Etik Sorunlar Ve Hasta Hakları 
 24. Organ Transplantasyonu Ve Tıbbi Etik
 25. Hastane Etik Komitelerin Hasta Hakları Üzerindeki Etkileri
 26. Hasta Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler
 27. Dinsel İnanışlar Ve Hasta Hakları
 28. Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri
 29. Dünyada Hasta Hakları Uygulamaları
 30. Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları Ve Hasta Hakları 
 31. Tıbbi Etik Ve Hasta Hakları, 
 32. Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları
 33. Genetik, Tıbbi Bilimler, Sağlık Sigortası Ve Hasta Hakları İlişkisi 
 34. Hasta Hakları Ve Akreditasyon
 35. Mobbing, Sağlık Çalışanına Şiddet Ve Çalışan Güvenliği