Kongre Başkanından

Hasta hakları esas olarak insan kaynaklarının ve değerlerinin sağlık hizmetine, uygulanmasını ifade etmekte ve hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir. Hasta hakları kavramı, hasta–sağlık çalışanı ya da hasta–hastane ilişkisinde ortaya çıkan hak unsurlarını içerir ve daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Dolayısıyla, bireyin ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alma sürecinde kendisinin sahip olduğu hakları bilmesinin yanında sağlık hizmeti sunanların da bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaları beklenen ve istenen bir durumdur. Bu gelişme toplumun bu konudaki farkındalığının bir gelişmesinin göstergesi olup aynı zamanda oluşabilecek hukuki sorunların asgariye indirilmesini de sağlayacaktır.

Ülkemizde bu alanda, son 15 yılda pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, T.C.’ deki hasta haklarına yönelik yasal düzenlemelerin ve uygulamalarının, hasta ve sağlık çalışanları arasında bilinirliklerinin ve farkındalığının ancak % 9-25 düzeyinde değiştiği görülmektedir. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır. Hasta haklarının olduğu gibi hastanın da uyması gerekli olan sorumlulukları vardır. Nasıl ki hasta sağlık kurum, kuruluş ve işletmeleri nezdinde sağlık hizmeti alırken haklara sahipse aynı şekilde yerine getirmesi gerekli sorumlulukları da vardır.

Bu nedenle bu kongrenin ana teması Hasta Sorumluluğu, Etkin İletişim , Çalışan Sağlığı ve Güvenliği olacaktır.

Ayrıca kongrede katılımcılar, kongre süresince ana temanın yanı sıra ;

 • Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri
 • Hasta Bilinçlendirilmesi
 • Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi,
 • Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları,
 • Çalışan Sağlığı, Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanları Riskleri
 • Mobbing, Sağlık Çalışanına Şiddet, Çalışan Güvenliği 
 • Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu,
 • Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları,
 • Tıbbi Hatalar, Malpraktis ve Hekim ve Kurumsal Sorumluluk,
 • Aydınlatılmış Onam, Hukuki ve Bilimsel Önemi,
 • Sağlık Bakımının Gizliliği ve Mahremiyeti,
 • Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları,
 • Hasta Odaklı Bakım ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları,
 • Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları,
 • Sağlık Politikaları ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü, Hasta Haklarında Mevzuat Araştırma ve Tıp Etiği,
 • Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları ve Hasta Hakları
 • E-Sağlık Uygulamalarına Hukuksal Yaklaşım,
 • Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi,
 • Biyomedikal Etik Sorunlar ve Hasta Hakları
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler,
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hakları,

Kongrede katılımcılar, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar, çalıştaylar ve kurslar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır.Konuları da ayrıntıları ile tartışılacaktır.

Siz değerli sağlık çalışanlarını ve sunucularını, bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz Uluslar arası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresine aktif olarak katılmaya,,düşünce ve fikirlerinizi ülkemizden ve dünyanın değişik yerlerinden gelen diğer meslektaşlarınız ve akademisyenlerle paylaşmaya davet ediyoruz.

Kongre Başkanından

Hasta hakları esas olarak insan kaynaklarının ve değerlerinin sağlık hizmetine, uygulanmasını ifade etmekte ve hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir. Hasta hakları kavramı, hasta–sağlık çalışanı ya da hasta–hastane ilişkisinde ortaya çıkan hak unsurlarını içerir ve daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Dolayısıyla, bireyin ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alma sürecinde kendisinin sahip olduğu hakları bilmesinin yanında sağlık hizmeti sunanların da bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaları beklenen ve istenen bir durumdur. Bu gelişme toplumun bu konudaki farkındalığının bir gelişmesinin göstergesi olup aynı zamanda oluşabilecek hukuki sorunların asgariye indirilmesini de sağlayacaktır.

Ülkemizde bu alanda, son 15 yılda pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen, T.C.’ deki hasta haklarına yönelik yasal düzenlemelerin ve uygulamalarının, hasta ve sağlık çalışanları arasında bilinirliklerinin ve farkındalığının ancak % 9-25 düzeyinde değiştiği görülmektedir. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır. Hasta haklarının olduğu gibi hastanın da uyması gerekli olan sorumlulukları vardır. Nasıl ki hasta sağlık kurum, kuruluş ve işletmeleri nezdinde sağlık hizmeti alırken haklara sahipse aynı şekilde yerine getirmesi gerekli sorumlulukları da vardır.

Bu nedenle bu kongrenin ana teması Hasta Sorumluluğu, Etkin İletişim , Çalışan Sağlığı ve Güvenliği olacaktır.

Ayrıca kongrede katılımcılar, kongre süresince ana temanın yanı sıra ;

 • Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri
 • Hasta Bilinçlendirilmesi
 • Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi,
 • Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları,
 • Çalışan Sağlığı, Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanları Riskleri
 • Mobbing, Sağlık Çalışanına Şiddet, Çalışan Güvenliği 
 • Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu,
 • Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları,
 • Tıbbi Hatalar, Malpraktis ve Hekim ve Kurumsal Sorumluluk,
 • Aydınlatılmış Onam, Hukuki ve Bilimsel Önemi,
 • Sağlık Bakımının Gizliliği ve Mahremiyeti,
 • Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları,
 • Hasta Odaklı Bakım ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları,
 • Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları,
 • Sağlık Politikaları ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü, Hasta Haklarında Mevzuat Araştırma ve Tıp Etiği,
 • Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları ve Hasta Hakları
 • E-Sağlık Uygulamalarına Hukuksal Yaklaşım,
 • Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi,
 • Biyomedikal Etik Sorunlar ve Hasta Hakları
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler,
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hakları,

Kongrede katılımcılar, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar, çalıştaylar ve kurslar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır.Konuları da ayrıntıları ile tartışılacaktır.

Siz değerli sağlık çalışanlarını ve sunucularını, bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz Uluslar arası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresine aktif olarak katılmaya,,düşünce ve fikirlerinizi ülkemizden ve dünyanın değişik yerlerinden gelen diğer meslektaşlarınız ve akademisyenlerle paylaşmaya davet ediyoruz.