Kongre Daveti

                                                                                                                        allen c madors ile ilgili görsel sonucu
Prof. Dr. Seval AKGÜN                                                                                                   Prof. Dr. Allen C. Meadors
Kongre Başkanı                                                                                                               Eş Başkan

Değerli Meslektaşlarım;

 

Hasta hakları, genel anlamda sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan bireylerin sırf insan olmaları sebebiyle ilgili mevzuat ile teminat altına alınmış haklarını ifade eder. Hasta haklarının ana hedefi, hastanın  desteklenmesi  ve  toplumsal    boyutta güçlendirilmesidir. Hasta haklarının başında; kişinin bedensel ve ruhsal dokunulmazlık hakkı, aydınlatılmış onay, bilgilendirilme hakkı, insan bedenine saygı hakkı, gizlilik, özel yaşamın dokunulmazlığı hakkı, bakım  ve  tedavi  hakkı,  hekimini  ve  yardımcı  sağlık personelini ve sağlık kurumunu seçme hakkı, başvuru hakkı ve insan olarak saygı görme gelmektedir. Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmekte, “Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir.”  denmektedir.

 

 

Aslında son yıllarda hasta hakları, ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Birçok ülke, sağlıkla ilgili olarak yasalarına hasta haklarını eklemiş, sağlığa ilişkin haklar, ülkelerin genellikle anayasalarında ya da temel yasalarla düzenlenmiştir Türkiye’de ise geçmişten günümüze sağlık hizmetleri alanında yasal düzenlemelerde temel insan hakları çerçevesinde bazı hasta haklarına da yer verildiği görülmektedir. Hasta Hakları Yönetmeliği öncesinde hasta hakları konusunda sistematik ve kurumsal çalışmalar yaygın olmamakla birlikte, Anayasa başta olmak üzere çeşitli yasa ve alt mevzuatta dolaylı da olsa birtakım düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Günümüzde hastaların hak ve sorumluluklarının detayları Hasta Hakları Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.  

 

Anayasamız tarafından öngörülen sağlık hakkı, tüm sağlık personelinin de en doğal hakkıdır. Özellikle olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz Covid-19 pandemi sürecinde özverili sağlık çalışanlarına her zamankinden daha çok yük düşmekte ve daha çok emek sarf etmeleri gerekmektedir. Sağlık personelleri özellikle salgın dönemlerinde uzun saatler yüksek performansla çalışmakta ve büyük risk altında önemli bir sorumluluk yerine getirmekteler. Diğer yandan ise hastalar ve hasta yakınları içinde bulunduğu stresli durum, tedavi beklentisi, etraflarındaki karşılaştırmalar sebepleriyle problemin diğer tarafını oluşturmaktadır. Bu dönemde büyük fedakârlıklarla çalışmalarına karşın bir yandan virüsün diğer yandan şiddet olaylarının hedefi olmaktan kurtulamayan sağlık çalışanlarının, ağırlaşan pandemi koşullarıyla birlikte zor günler geçirdiğini hepimiz birlikte yaşıyoruz. Covid-19 salgını ile birlikte ilk günlerde tüm ülkede alkışlanan sağlık çalışanları, pandemiden önce de çeşitli sorunlar ile karşı karşıyaydı. Salgın süreci sağlıkçılar için uzun yıllardır biriken sorunların daha da derinleştiği, yaşamlarını tehdit eden bir aşamaya geldi. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, sistemin aksayan tüm yanları, sağlık çalışanlarına ihale edildi ve sağlık çalışanları şiddete uğramaya devam ediyor. Bu sebeple zaman zaman sağlık çalışanlarına şiddet, hakaret, tehdit yöneltilmektedir. 

 

 

Bu nedenle kongrenin ana teması “Pandemide Hasta ve Sağlık Çalışanı Olmak ve Sağlık Çalışanlarına Şiddet”olacaktır. 

 

 

Kongrede katılımcılar, Hasta ve Sağlık Çalışanı Hakları ile ilgili bugüne kadar yapılanlar, özellikle sağlık çalışanları sağlığı, güvenliği ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik pandemi dönemi başta olmak üzere bugüne kadar kazanılan deneyimler ve alınan dersleri tartışma olanağı bulacaklar, konu ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kurslar ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır . 

 

Ayrıca kongrede katılımcılar, kongre süresince ana temanın yanı sıra ; 

Pandemide Hasta Hakları

Pandemide Sağlık Çalışanı olmak ve Sağlık Çalışanına

Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları,     

Hasta Odaklı Bakım ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta

Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri Hakları,

Hasta Bilinçlendirilmesi

Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları,

Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları

Sağlık Politikaları ve Değişimlerin Hasta Hakları Bilinçlendirmedeki Önemi, Üzerindeki

Rolü, Hasta Haklarında Mevzuat Araştırma

Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları, ve Tıp Etiği,

Çalışan Sağlığı, Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanları

Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları ve Hasta Riskleri Hakları

Mobbing, Sağlık Çalışanına Şiddet, Çalışan Güvenliği 

E-Sağlık Uygulamalarına Hukuksal Yaklaşım,

Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Sorumluluğu-Hukuksal

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Boyutu, Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi,

Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları,

Biyomedikal Etik Sorunlar ve Hasta Hakları

Tıbbi Hatalar, Malpraktis ve Hekim ve Kurumsal

Hasta ve Çalışan Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Sorumluluk, Bilimsel Yöntemler,

Aydınlatılmış Onam, Hukuki ve Bilimsel Önemi,

Tıbbi Etik ve Hasta Hakları,

Sağlık Bakımının Gizliliği ve Mahremiyeti,

 

 Siz değerli sağlık çalışanlarını ve sunucularını, bu yıl on ikincisini düzenleyeceğimiz Uluslar arası Hasta

 ve Çalışan Hakları Kongresine aktif olarak katılmaya, düşünce ve fikirlerinizi ülkemizden ve dünyanın

 değişik yerlerinden gelen diğer meslektaşlarınız  ve akademisyenlerle  bu kez 01-04 Haziran 2021 de

 Antalya’da paylaşmaya davet ediyoruz.