Kongre Daveti

Prof. Dr. Seval AKGÜN

 

20. yüzyılın ortalarından başlayarak hızla gelişen tıp teknolojisiyle birlikte, hekim-hasta ilişkisi ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda toplumun tutum ve beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu bağlamda hasta, yakınları ve sağlık çalışanlarının beklentileri değişmiş, farklı kavramlar gündemimize girmeye başlamıştır. Bu kavramlardan birisi de “Hasta hakları” kavramıdır.  Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanın sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki –üç dekad da önem kazanarak, kavramsallaşmıştır.  Kavramsallaşma sürecinde hasta haklarının tanımı da yapılmıştır.

Aslında hasta hakları kavramı 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerde gündeme gelmiş olup sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlar tarafından ilan edilen bildirgelerle yaygınlık kazanmıştır. Uluslararası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı, başvuru yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır. Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmektedir. “Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar aslında kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir” denilebilmektedir.

Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır.

Bu nedenle son yıllarda öncelikle ağırlıklı olarak hasta hakları olarak başlayan tartışmalar, çabalar ve mevzuattaki değişimler sonraki yıllarda zincirin diğer halkasını ihmal ettiğimizi sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artışı ile dengenin bozulduğunu bize göstermiş dolayısıyla sağlık çalışanları haklarıda gündemimize girmiştir. Her ne kadar bu konuda alınması gereken uzun yolumuz olsa da son on yıldır yapılan çabalar ve alınan yol yadsınılamaz. Bu nedenle kongrenin ana teması “Günümüzde Hasta Hakları, Çalışan Güvenliği ve etkin İletişim Yolları” olacaktır.

 

Kongrede katılımcılar, Hasta Hakları ile ilgili bugüne kadar yapılanlar, kazanılan deneyimler ve alınan dersleri tartışma olanağı bulacaklar, konu ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ve kurslar ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır .  Ayrıca kongrede ;

Ayrıca kongrede katılımcılar, kongre süresince ana temanın yanı sıra ;

 

- Hasta İle Etkili İletişim Kurma Teknikleri

- Hasta Bilinçlendirilmesi

- Hasta Eğitiminin Hasta Hakları Konusunda Hastaları Bilinçlendirmedeki Önemi,

- Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Hakları,

- Çalışan Sağlığı, Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Çalışanları Riskleri

- Mobbing, Sağlık Çalışanına Şiddet, Çalışan Güvenliği 

- Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Sorumluluğu-Hukuksal Boyutu,

- Hekim ve Diğer Sağlık Personelinin Hakları,

- Tıbbi Hatalar, Malpraktis ve Hekim ve Kurumsal Sorumluluk,

- Aydınlatılmış Onam, Hukuki ve Bilimsel Önemi,

- Sağlık Bakımının Gizliliği ve Mahremiyeti,

- Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları,     

- Hasta Odaklı Bakım ve Kaliteli Sağlık Bakımında Hasta Hakları,

- Uluslararası Perspektiften Hasta Hakları,

- Sağlık Politikaları ve Değişimlerin Hasta Hakları Üzerindeki Rolü, Hasta Haklarında Mevzuat Araştırma ve Tıp Etiği,

- Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları ve Hasta Hakları

- E-Sağlık Uygulamalarına Hukuksal Yaklaşım,

- Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi,

- Biyomedikal Etik Sorunlar ve Hasta Hakları

- Hasta ve Çalışan Memnuniyetini Belirlemede Kullanılan Bilimsel Yöntemler,

- Tıbbi Etik ve Hasta Hakları,

 

Siz değerli sağlık çalışanlarını ve sunucularını, bu yıl on birincisini düzenleyeceğimiz Uluslar arası Hasta Hakları ve Çalışan Güvenliği Kongresine aktif olarak katılmaya, düşünce ve fikirlerinizi  ülkemizden ve dünyanın değişik yerlerinden gelen  diğer meslektaşlarınız  ve akademisyenlerle  bu kez 10-13 Haziran 2020 de güzel ilimiz Elazığ’da paylaşmaya davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Seval AKGÜN

Kongre Başkanı